O Yatsu O Tsucchao u Sui Tsuri

From Undumped
Jump to: navigation, search
O Yatsu O Tsucchao u Sui Tsuri
Developer(s) Amedio
Release date(s) 2008
Genre(s)
Mode(s)
Platform(s)
Arcade display Raster

O Yatsu O Tsucchao u Sui Tsuri (おやつを釣っちゃおうスイーつり)

External links[edit]