TP Mahjong 3 - Lingerie DE Ikou

From Undumped
Jump to: navigation, search
TP Mahjong 3 - Lingerie DE Ikou
Developer(s) CATS
Publisher(s) Seibu
Release date(s) 2000
Genre(s)
Mode(s)
Platform(s)
Arcade system(s) DVD
Arcade display Raster

Game title: Lingerie DE Ikou (ランジェリーDEいこう)

External links[edit]